SARP Katowice


14.02.2023
Konkurs SARP nr 1036 na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Aleksander Krajewski
Asystent Sekretarza Organizacyjnego Konkursu: mgr inż. arch. Wojciech Fudala

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w BZP (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

Załącznik NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
Załącznik NR 2 Pełnomocnictwo (.doc)
Załącznik NR 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (.doc)
Załącznik NR 3a Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (.doc)
Załącznik NR 4 Oświadczenia (.pdf)
Załącznik NR 5 Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                             nadzoru autorskiego (.pdf)


Złożenie pracy konkursowej:

Załącznik NR 6 Karta identyfikacyjna Uczestnika (Uczestników) Konkursu (.doc)
Załącznik NR 7 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (.doc)

Opis pracy konkursowej:

Załącznik NR 8 Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy  konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac (.doc)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

Załączniki informacyjne:

Załącznik NR 9 Mapa zasadnicza (.dxf i .pdf)
Załącznik NR 10 Zakres opracowania konkursowego (.dxf i .pdf)
Załącznik NR 11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Załącznik NR 12 Dokumentacja Fotograficzna (część 1, część 2, część 3)
Załącznik NR 13 Zdjęcia z drona
Załącznik NR 14 Zdjęcia historyczne
Załącznik NR 15 Zestawienie zabytków
Załącznik NR 16 Relikty Starego Miasta
Załącznik NR 17 Charakterystyka dziedzictwa Miasta Racibórz
Załącznik NR 18 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz
Załącznik NR 19 Strategia rozwoju Miasta Racibórz do 2030 roku
Załącznik NR 20 Raport dot. zazieleniania miast